Regulamin

Regulamin Centrum Medycyny Naturalnej

SPIS TREŚCI

1 Postanowienia ogólne
2 Definicje
3 Kontakt ze sprzedawcą
4 Wymogi techniczne
5 Zakupy w Sklepie
6 Płatności
7 Realizacja zamówienia
8 Prawo odstąpienia od umowy
9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
10 Reklamacje
11 Konto
12 Dane osobowe
13 Postanowienia końcowe

 

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Konto – uregulowana nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Sprzedawca – Centrum Medycyny Naturalnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Al. Sosnowa 6d, 86-010 Straszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000809915, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5841950688 reprezentowaną przez Izabelę Milczarek Centrum Medycyny Naturalnej ul. Sosnowa 6d 86-010 Straszyn, REGON: 191543152 reprezentowaną przez Izabelę Milczarek.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

Towar – rzecz ruchoma, treści cyfrowe, nośnik elektroniczny udostępniania przez Sprzedawcę w Sklepie.

Polityka prywatności – Polityka prywatności Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu Internetowego Centrum Medycyny Naturalnej

Sklep – sklep internetowy - Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://odnowacentrum.pl/.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i zawiera informacje na temat zasad korzystania ze sklepu internetowego Centrum Medycyny Naturalnej oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

Regulamin podany jest do wiadomości Kupującego przy składaniu zamówienia oraz dostępny jest na stronie internetowej https://odnowacentrum.pl.

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i prawem właściwym dla nich jest prawo polskie.

Wszelkie Towary udostępnione za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Al Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk.

Adres e-mail: sekretariat@odnowacentrum.pl

Telefon: +48 509614409

 

 • 4 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu,

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta w Sklepie.

 

 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT Ceny Towarów podane są w walucie polskiej (PLN). Wiążącą ceną Towaru jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Zamówienia w Sklepie Kupujący może składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do:

dodania wybranego Towaru do koszyka w Sklepie, wyboru sposobu dostawy towaru oraz metody płatności za zamówienie, a także podania danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia, w tym adresu dostawy.

Przed złożeniem zamówienia, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Zamówienie zostaje złożone w momencie wyboru przez Kupującego formuły: zamawiam.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zawierające informacje na temat złożonego zamówienia. Otrzymanie powiadomienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez kontakt telefoniczny. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku, gdy dane Kupującego okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne lub w przypadku braku kontaktu z Kupującym przez okres minimum 7 dni roboczych od daty nawiązania z nim kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu potwierdzenia danych.

Potwierdzeniem dokonania zakupów w Sklepie jest faktura lub paragon.

 

 • 6 PŁATNOŚCI

Za zakupione w Sklepie Towary można dokonywać płatności, w zależności od wyboru Kupującego:

za pomocą karty płatniczej:

Visa,

Visa Electron,

MasterCard,

MasterCard Electronic,

Maestro;

za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności: przelewy24.pl oraz PayU.

przelewem tradycyjnym,

kartą płatniczą,

za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

 

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Zapłata za zakupione Towary dokonywana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.

Kupujący nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zamówione Towary objęte jednym zamówieniem.

 

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie przy opisie Towaru oraz na stronie Czas i koszty dostawy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Kupującego zostało zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są (w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący):

za pośrednictwem firmy kurierskiej;

do paczkomatów InPost;

drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych,

odbiór osobisty.

Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach jej otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

Przed odebraniem przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczany jest zamówiony Towar nie jest uszkodzone. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, Kupujący powinien odmówić przyjęcia Towaru, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Odbierając Towar dostarczany za pośrednictwem paczkomatów InPost Kupując jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, w którym Towar się znajduje. W przypadku uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien przystąpić do procedury reklamacyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Miejscem spełniania świadczenia wynikającego zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy jest miejsce, do którego zgodnie z treścią zamówienia, Sprzedawca dostarcza zamówiony przez Kupującego Towar. W przypadku odbioru osobistego Towaru – miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje konsument oraz jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowę uważa się za niezawartą.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Centrum Medycyny Naturalnej, ul. Sosnowa 6d, 83-010 Straszyn - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 • 10 REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Kupującemu Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, nowego, bez wad. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Jeżeli Kupujący nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że Kupujący jest Konsumentem

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Kupujący składając reklamację zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, rodzaj stwierdzonej wady, data jej wystąpienia, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób, chce otrzymać informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszonej reklamacji Kupujący załącza reklamowany Towar oraz dowód potwierdzający jego zakup.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaje przekazana Kupującemu w sposób wskazany przez niego w zgłoszeniu.

Kupujący jest zobowiązany stosować się do przekazanych wraz z Towarem, zasad postępowania z nim.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 • 11 KONTO

Regulamin Konta w Sklepie dostępny jest tutaj https://odnowacentrum.pl/regulamin

 

 • 12 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności.

Polityka prywatności dostępna jest pod tym adresem https://odnowacentrum.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania ze Sklepu przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Informacja o zmianie treści Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu oraz zostanie przekazana zarejestrowanym Kupującym (posiadającym konto) w odrębnej wiadomości.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2021


 

Regulamin Kliniki33 sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

1 Postanowienia ogólne
2 Definicje
3 Kontakt ze sprzedawcą
4 Wymogi techniczne
5 Zakupy w Sklepie
6 Płatności
7 Realizacja zamówienia
8 Prawo odstąpienia od umowy
9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
10 Reklamacje
11 Konto
12 Dane osobowe
13 Postanowienia końcowe

 

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Konto – uregulowana nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Sprzedawca – Klinika Odnowa33 Sp z.o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000809915, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9571119621 reprezentowaną przez Agnieszkę Kowalewską Klinika Odnowa33 Sp Z.o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk, REGON: 384697220 reprezentowaną przez Agnieszkę Kowalewską .

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tj. każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

Towar – rzecz ruchoma, treści cyfrowe, nośnik elektroniczny udostępniania przez Sprzedawcę w Sklepie.

Polityka prywatności – Polityka prywatności Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu Klinika OdNowa 33 Sp. z o.o.

Sklep – sklep internetowy - Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://odnowacentrum.pl/.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i zawiera informacje na temat zasad korzystania ze sklepu internetowego Klinika OdnNowa 33 sp. z.o.o oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

Regulamin podany jest do wiadomości Kupującego przy składaniu zamówienia oraz dostępny jest na stronie internetowej https://odnowacentrum.pl.

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i prawem właściwym dla nich jest prawo polskie.

Wszelkie Towary udostępnione za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Al Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk.

Adres e-mail: szkola@odnowacentrum.pl

Telefon: +48 884 710 888

 

 • 4 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu,

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta w Sklepie.

 

 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT Ceny Towarów podane są w walucie polskiej (PLN). Wiążącą ceną Towaru jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Zamówienia w Sklepie Kupujący może składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do:

dodania wybranego Towaru do koszyka w Sklepie, wyboru sposobu dostawy towaru oraz metody płatności za zamówienie, a także podania danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia, w tym adresu dostawy.

Przed złożeniem zamówienia, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Zamówienie zostaje złożone w momencie wyboru przez Kupującego formuły: zamawiam.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zawierające informacje na temat złożonego zamówienia. Otrzymanie powiadomienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez kontakt telefoniczny. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku, gdy dane Kupującego okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne lub w przypadku braku kontaktu z Kupującym przez okres minimum 7 dni roboczych od daty nawiązania z nim kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu potwierdzenia danych.

Potwierdzeniem dokonania zakupów w Sklepie jest faktura lub paragon.

 

 • 6 PŁATNOŚCI

Za zakupione w Sklepie Towary można dokonywać płatności, w zależności od wyboru Kupującego:

za pomocą karty płatniczej:

Visa,

Visa Electron,

MasterCard,

MasterCard Electronic,

Maestro;

za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności: przelewy24.pl oraz PayU.

przelewem tradycyjnym,

kartą płatniczą,

za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

 

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Zapłata za zakupione Towary dokonywana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.

Kupujący nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zamówione Towary objęte jednym zamówieniem.

 

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie przy opisie Towaru oraz na stronie Czas i koszty dostawy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Kupującego zostało zrealizowane w możliwie najszybszym terminie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są (w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący):

za pośrednictwem firmy kurierskiej;

do paczkomatów InPost;

drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych,

odbiór osobisty.

Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach jej otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

Przed odebraniem przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczany jest zamówiony Towar nie jest uszkodzone. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, Kupujący powinien odmówić przyjęcia Towaru, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Odbierając Towar dostarczany za pośrednictwem paczkomatów InPost Kupując jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, w którym Towar się znajduje. W przypadku uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien przystąpić do procedury reklamacyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Miejscem spełniania świadczenia wynikającego zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy jest miejsce, do którego zgodnie z treścią zamówienia, Sprzedawca dostarcza zamówiony przez Kupującego Towar. W przypadku odbioru osobistego Towaru – miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje konsument oraz jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowę uważa się za niezawartą.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Klinika OdNowa33 Sp zo.o., Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk  - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

 • 10 REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Kupującemu Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, nowego, bez wad. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Jeżeli Kupujący nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że Kupujący jest Konsumentem

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Kupujący składając reklamację zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, rodzaj stwierdzonej wady, data jej wystąpienia, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób, chce otrzymać informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszonej reklamacji Kupujący załącza reklamowany Towar oraz dowód potwierdzający jego zakup.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaje przekazana Kupującemu w sposób wskazany przez niego w zgłoszeniu.

Kupujący jest zobowiązany stosować się do przekazanych wraz z Towarem, zasad postępowania z nim.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 • 11 KONTO

Regulamin Konta w Sklepie dostępny jest tutaj https://odnowacentrum.pl/regulamin

 

 • 12 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności.

Polityka prywatności dostępna jest pod tym adresem https://odnowacentrum.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania ze Sklepu przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Informacja o zmianie treści Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu oraz zostanie przekazana zarejestrowanym Kupującym (posiadającym konto) w odrębnej wiadomości.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2021